Лицензиялық келісім бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдану туралы

Редакция №2 от 10.12.2021

Осы Лицензиялық келісім (бұдан әрі - «Келісім») смартфондар мен басқа да жылжымалы (мобильді) электронды құрылғыларға арналған «Bankofpartners.com» атауы бойынша компьютерлік бағдарламаны пайдалану шарттарын реттейді (бұдан әрі - «Құралдар»), BBP (бұдан әрі - «Мобильді қосымша» деп аталады) және Пайдаланушы (Лицензиат) және Құқық ұстаушы (Лицензиар)

НАЗАР АУДАРУ:

Мобильдік қосымшаны пайдаланбас бұрын Пайдаланушы осы Келісімнің мәтінімен және 2.2-тармақта көрсетілген құжаттамамен танысуға міндеттенеді. Егер Пайдаланушы 2.2 тармағынан немесе осы Келісімнен кез-келген құжаттың қандай да бір нақты ережесімен келіспесе (ол осы Келісімге немесе 2.2-тармақтан кез келген құжатқа тең болса), ол Мобильді қосымшаны кез келген пайдалануды тоқтатуға міндетті.

Осы Келісімнің шеңберінде «бастаманы қолдану» мобильдік қосымшаны немесе оның функционалдығын пайдалануға бағытталған кез келген іс-әрекеттерді түсіну керек. Пайдаланудың басталуы, соның ішінде, бірақ онымен шектелмей: Құрылғы жадында Мобильді қосымшаны жүктеу, жазу және сақтау.

Осы Келісімнің ағымдағы нұсқасы (www.bankofpartners.com).

1. Лицензия гранты

1.1. Құқық иеленуші Пайдаланушыға Мобильдік қосымшаны осы Келісімде көрсетілген шектеулерде және тәсілдерде пайдалану үшін қарапайым (айрықша емес) аударуға жатпайтын, қайтарылатын, роялти жоқ лицензияны (бұдан әрі - «Лицензия») ұсынады және Пайдаланушының осы Келісімде көрсетілген құжаттарда көрсетілген шарттар мен шектеулерді ескере отырып, 2.2.

Мобильді қосымшаның сипаттамасы және жүйелік талаптар Мобильді нұсқаулық нұсқаулықта қамтылған.

1.2. Лицензия келесі шарттарда беріледі:

1.2.1. Лицензия Мобильді қосымшаны келесі жолдармен және келесі шектеулермен пайдалану құқығын береді:

мобильді қосымшаны Мобильді қосымшаның толықтай сақталуы жағдайында, Пайдаланушыға тиесілі Құрылғылардың шектеусіз санын шектеусіз орнатуға;

мобильді қосымшаны оның тікелей функционалды мақсатына пайдалану;

кұрылғыға мобильді қосымшаны іске қосу;

Мобильді қосымшаны пайдалану туралы осы тармақтың барлық әрекеттерін Пайдаланушы дербес жүзеге асырады.

1.2.2. Осы Келісімде көрсетілмеген Мобильдік қосымшаны пайдаланудың басқа әдістеріне, соның ішінде, бірақ онымен шектелмей, Пайдаланушы тыйым салынады:

мобильді қосымшаны үшінші тұлғаларға пайдалануға құқық беретін сублицензия беру, сату, беру, пайдалану және жалдау, тарату немесе басқаша беру;

өзгерту, жақсарту, басқа тілдерге аудару, декомпиляция, бөлшектеу, декодтау, эмуляциялау, тұтастығын бұзу, Мобильді қосымшаның немесе оның кез келген бөлігінің бастапқы кодын қалпына келтіру;

мобильдік қосымшаны үшінші тұлғалардың құқықтарын бұзу үшін қолдануға, сондай-ақ қолданыстағы заңнамаға қайшы келетін мақсаттарға қол жеткізуге болады.

Мобилді қосымшаға құқық иесінің айрықша құқықтар туралы ескертулерін жою, жасыру және өзгерту;

дербес немесе үшінші тараптардың көмегімен Мобильді қосымшаның дизайн элементтерін немесе пайдаланушылық интерфейсін жасайды.

Мобильді қосымшаны, оның кез-келген бөлігін немесе функционалдылығын өзінің (және үшінші тараптардың) компьютерлік бағдарламаларының (өнімдерінің) бөлігі ретінде пайдалану, сондай-ақ Мобильді қосымша арқылы кез келген қызметтерді ұсыну немесе пайдалану. Ерекше жағдайда, Пайдаланушы Мобильді қосымшаның функционалдық мүмкіндіктері арқылы сайтқа (BBP) қызмет көрсету бойынша ұсыныстарды орналастырады.

1.2.3. лицензияланған аумағы - әлемнің барлық елдері.

1.2.4. Лицензия мерзімі - осы Келісімнің шарттарына және 2.2 тармағында көрсетілген құжаттардың Мобильді қолдану пайдаланушы мен қабылдау пайдалану басталған күні, ол құрылғыдан жойылады және / немесе пайдаланушының құрылғыны өзгертуге дейін. Лицензияның мерзімі 5.5-тармақта көзделген тәртіппен осы Келісімге өзгерістер енгізу арқылы бір жақты тәртіпте өзгертілуі мүмкін.

1.3. Осы Келісімге сәйкес Пайдаланушы Мобильді қосымшаға кіретін авторлық құқық иегеріне ешқандай зияткерлік меншік құқығын бермейді.

2. Жалпы шарттар

2.1. Мобильді қосымшаны осы Келісімде сипатталғаннан басқа жағдайларда пайдалануға жол берілмейді.

2.2. Мобильдік қосымшаны пайдалану, егер Пайдаланушы келесі құжаттарды қамтитын шарттарды оқып, толық келісетін болса ғана мүмкін болады:

www.bankofpartners.com сайтының материалдарын және мазмұнын пайдалану туралы келісім (сілтеме жасаңыз);

Жеке деректердің құпиялылық саясаты (сілтеме жасау) www.bankofpartners.com;

сайтында ұсынылған BBP қызметінің ережелері (www.bestofpartners.com) (сілтеме жасаңыз);

www.bankofpartners.com сайтының тіркелген пайдаланушыларына жеке деректерді өңдеуге келісім беру

Осы Келісімде анықталмаған терминдер www.bestofpartners.com сайтының материалдарын және мазмұнын пайдалану туралы Келісімде көрсетілген мәнге ие.

Құжаттар (олардың кез-келген бөліктерін қоса) қандай да бір арнайы хабарламасыз өзгертілуі мүмкін, егер құжаттар редакцияларының өздері өзгеше көзделмесе, құжаттардың жаңа редакциясы жарияланған сәттен бастап күшіне енеді.

2.3. Мобильдік қосымшаны толыққанды пайдалану үшін, Пайдаланушы BBP-ге кіруге немесе тіркелуге керек. Кейбір Мобильді қосымшалармен жұмыс істеу Интернетке қол жетімді болған жағдайда ғана мүмкін, Пайдаланушы өз есебінен және Интернетке қажетті қолжетімділікті қамтамасыз етеді.

3. Тараптардың шектеулілігі мен жауапкершілігі

3.1. Авторлық құқық иеленушісі ешбір жағдайда Пайдаланушыға осы Келісімнің нәтижесінде туындайтын кез-келген тікелей, жанама, қасақана, кездейсоқ зақымдарды немесе Мобильдік қосымшаны пайдаланудан немесе пайдалану мүмкіндігінен (соның ішінде шығындардан шығатын шығындармен шектелмейді) беделі, жұмысын тоқтату, техникалық жарамсыздық, авария немесе ақаулық немесе кез-келген бизнес жоғалту, шығындар немесе шығындар, сондай-ақ жоғалған пайда немесе әділетсіз bogascheniya), иесі білген немесе осындай залалдың мүмкіндігі немесе пайдаланушының осындай залалдың мүмкіндігі туралы хабардар болды білуі қажет, тіпті егер.

3.2. Құқық ұстаушы Мобильді қосымшаның денсаулығын сақтау үшін барлық ақылға қонымды қадамдарды (өз қалауы бойынша) қабылдайды. Ұялы телефон Мобильді қосымша үшін кепілдік қызметін ұсынбайды.

3.3.Құқық ұстаушы Мобильді қосымша арқылы үшінші тараптарға ақпаратты беру үшін жауап бермейді, сондай-ақ, құрылғыға рұқсат етілмеген қатынасуына немесе құрылғыдағы вирустың немесе зиянды бағдарламаның әрекеттеріне байланысты мобильді қосымшадағы ақпарат үшінші тараптарға қол жетімді болған жағдайда жауапты болмайды.

3.4. Құқық ұстаушы компаниясы кез-келген себеппен туындайтын Мобильді қосымшаны пайдалану мүмкін еместігіне жауапты емес.

3.5. Құқық ұстаушы Мобильді қосымшаның функционалдығын шектеулі режимде қамтамасыз етуге құқылы.

3.6. Келісім Пайдаланушыға осы Келісімде берілген құқықтарды қоспағанда, Зияткерлік меншік объектілерін, оның ішінде Құқық ұстаушының немесе оның серіктестерінің сауда белгілерін және қызмет көрсету белгілерін пайдалану құқығын бермейді.

3.7. Келісім бойынша Пайдаланушы қабылдаған міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамағаны үшін, сондай-ақ Лицензияның талаптарын бұзған үшін Пайдаланушы Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

3.8. Пайдаланушы осы Келісімнің талаптарын және / немесе осы Келісімнің 2.2 тармағында көрсетілген құжаттарды бұзған жағдайда Лицензияның қолданылуын тоқтатады.

3.9. Лицензияның қолданылуы тоқтатылғаннан кейін Мобильдік қосымшаны қолданған жағдайда, Пайдаланушы Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес жауап береді.

4. Қосымша шарттар және кепілдіктер

4.1. Құқық ұстаушы өз қалауы бойынша өзгерістер енгізеді, Мобильді қосымшаны өзгертеді, жеке функционалдығын кеңейтеді немесе Мобильді қосымшаны алдын-ала ескертусіз дамытуды және техникалық қолдауды тоқтатады.

4.2. Құқық ұстаушы өзінің қалауы бойынша және алдын ала ескертусіз Пайдаланушының Мобильдік қосымшасына, оның ішінде техникалық жұмыстарға байланысты, қолжетімділігін тоқтатуға құқылы.

4.3. Мобильді қосымша «сол қалпында» (ол сияқты) қамтамасыз етіледі, бұл Құқық ұстаушы ада алушы Мобильді қосымшаға немесе оның жеке функционалына ешқандай кепілдеме бермейтінін білдіреді, атап айтқанда, Құқық ұстаушы пайдаланушыға келесідей кепілдік бермейді:

Мобильді қосымша, оның жеке функционалдығы, олардың тікелей немесе жанама әсері мен сапасы Пайдаланушының талаптары мен мақсаттарына сәйкес келеді;

Мобильді қосымша, оның жеке функционалдығы үздіксіз, сенімді және қатесіз қамтамасыз етіледі;

Мобильді қосымшаны пайдалану арқылы алынған нәтижелер, оның жеке функционалдығы дәл, сенімді және Пайдаланушының күтуіне сай болады.

4.4. Егер Мобильдік қосымшаны пайдалану Пайдаланушының ұлттық заңнамасында тыйым салынған әрекет ретінде қаралса немесе оны іске асыру үшін арнайы рұқсаттар, хабарландырулар және басқа., Пайдаланушы Ұялы қосымшаның немесе тұтастай Мобильді қосымшаның тиісті функцияларын пайдаланудан бас тартуға міндеттенеді және бұл талапты сақтамау үшін жауап береді.

5. Қорытынды ережелер

5.1.Пайдаланушының Мобильдік қосымшаны қолдануының нақты басталуы Пайдаланушының 5-тармақтың мағынасы мен тәртібіне сәйкес Келісімнің шарттарына қосылуы туралы растау болып табылады. Азаматтық кодекстің 1286-бабы. Мобильдік қосымшаны немесе оның жеке функционалдығын пайдалануды жалғастыра отырып, Пайдаланушы Келісімнің барлық шарттарын және 2.2-тармақта көрсетілген құжаттарды толық және шартсыз қабылдауды Мобильдік қосымшаны нақты пайдалану кезінде түзетілгендей көрсетеді.

5.2. Пайдаланушы кез-келген уақытта осы Келісімнің орындалуынан бас тартуға құқылы, оның мобильдік қосымшасын оның құрылғысынан толығымен алып тастауға құқығы бар.

5.3. Құқық иесі осы арқылы Мобильдік қосымшаға барлық айрықша құқықтардың жалғыз иесі екендігін және қолданыстағы заңнама аясында оларды өз қалауы бойынша иеліктен шығаруға құқылы екенін мәлімдейді.

5.4. Құқық ұстаушы осы арқылы Ресей Федерациясының заңдары Шектесуші, Пайдаланушы немесе Құқық ұстаушы орналасқан жеріне қарамастан, Келісім бойынша Пайдаланушы мен Күдіктінің құқықтары мен міндеттеріне қолданылатынын мәлімдейді.

5.5. Келісім авторлық құқық иеленушісі тарапынан біржақты тәртіпте өзгертілуі мүмкін. Келісім шарттарына енгізілген өзгертулер туралы Пайдаланушының хабарламасы Мобильді қосымшаның жаңа нұсқасында және / немесе Веб-сайтында орналастырылады. Бұл өзгерістер, егер тиісті басылымда өзгеше көрсетілмесе, жарияланған күннен бастап күшіне енеді. Құқық иесі осы Лицензияны себептерін түсіндірместен кез-келген уақытта кез-келген Пайдаланушыдан алып тастауға құқылы.

5.6. Мобильдік қосымшаны пайдалану туралы Пайдаланушылардың өтініштері, ұсыныстары және талаптары электрондық адресіне жіберілуі мүмкін info@bankofpartners.com.

5.7. Келісім Мобильді қосымшаның болашақ жаңартуларын / жаңа нұсқаларын қамтиды. Мобилді қосымшаның жаңартылуын / жаңа нұсқасын орнату туралы Келісімге қол қойған кезде, Мобильді қосымшаның жаңа нұсқасын жаңарту басқа лицензиялық келісіммен бірге жүрмеген жағдайда Пайдаланушы Мобильді қосымшаның сәйкес жаңартулары / жаңа нұсқалары үшін Келісім шарттарын қабылдайды.

5.8. Келісімді орындау, тоқтату немесе жарамсыз деп тануына байланысты туындауы мүмкін барлық даулар, келіспеушіліктер мен талаптар, Пайдаланушы мен Құқық ұстаушы міндетті шағым рәсіміне сәйкес келіссөздер жолымен шешуге ұмтылады. Дегенмен, егер туындаған даулар келіссөздер жолымен шешілмесе, олар Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес сот шешімі бойынша шешіледі, сот ісін жүргізу тілі орыс тілінде.

5.9. Келісімді бұзу немесе Лицензияның қолданылу мерзімі аяқталған жағдайда, Пайдаланушы Мобильдік қосымшаны пайдалану құқығын жоғалтады және Мобильді қосымшаны кез-келген пайдалануды дереу тоқтатуға және оны барлық құрылғылардың жадынан жоюға міндетті.

Белгісіз қате
То или иное положение, обстоятельство как предмет изучения и суждения, задача, требующая решения, проблема.
Отмена
Подтвердить